مطالب مرتبط با کلید واژه

سلسه بولتن‌های تولید محتوا


بولتن «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۱۲؛

بولتن «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دوازدهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» ویژه مرداد‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۱۱؛

بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: یازدهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۱۰؛

بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «متاورس و کسب‌و‌کارهای نوین» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۹؛

بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: نهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۸؛

بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «نوآوری باز و خوشه‌سازی» ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۷؛

بولتن «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفتمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» ویژه مهرماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۶؛

بولتن «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: ششمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «تأثیر روابط عمومی بر شاخص‌های رؤیت‌پذیری و ضریب تأثیر فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری؛ نگاهی به اهمیت شاخص‌های آلتمتریک» ویژه مردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «اخبار توسعه‌ای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۵؛

بولتن «اخبار توسعه‌ای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پنجمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «اخبار توسعه‌ای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)؛ تیرماه ۱۳۹۹-تیرماه ۱۴۰۰» ویژه مردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «تولید محتوای دیجیتال و جایگاه آن در آینده بازار جهانی» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۴؛

بولتن «تولید محتوای دیجیتال و جایگاه آن در آینده بازار جهانی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: چهارمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «تولید محتوای دیجیتال و جایگاه آن در آینده بازار جهانی» ویژه مردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «فناوری‌های هم‌گرا» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۳؛

بولتن «فناوری‌های هم‌گرا» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: سومین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «فناوری‌های هم‌گرا (نانوفناوری، زیست فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و علوم شناختی)» ویژه تیرماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «نگاهی به تاریخ توسعه پارک‌های علم و فناوری در کشور» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۲؛

بولتن «نگاهی به تاریخ توسعه پارک‌های علم و فناوری در کشور» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دومین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «نگاهی به تاریخ توسعه پارک‌های علم و فناوری در کشور؛ از ایده‌پردازی تا شکل‌گیری پارک‌های سمت بازار» ویژه خردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب
بولتن «کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد
سلسه بولتن‌های تولید محتوا-۱؛

بولتن «کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: اولین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «کارگاه آموزشی حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری» ویژه خردادماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های علم و فناوری منتشر شد.

ادامه مطلب