گزارش‌ها

ردیف عنوان گزارش فایل گزارش
1 گزارش برنامه گرنت فناوری جوانه- فراخوان آزمایشی دریافت
2 گزارش برنامه گرنت فناوری جوانه- فراخوان اول دریافت
3 گزارش آموزش‌های مهارت محور منجر به کارآفرینی (دوره‌های مهارتی) دریافت
4 گزارش برنامه گرنت تحقیقاتی توسعه محصول(رشد)- فراخوان اول دریافت
5 گزارش عضویت پارک‌ها و مراکز رشد در شبکه تاد دریافت
6 گزارش عملکرد سالانه واحد شبکه تاد در سال 1399 دریافت
7 گزارش عملکرد سالانه واحد شبکه تاد در سال 1400 دریافت