مزایای قانونی استقرار در پارک

مزایای قانونی استقرار شرکت‌های فناور در پارک‌های علم و فناوری در ایران

 

1) معافیت مالیات بر عملکرد واحدهای فناور عضو و مستقر در پارک (ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان)

2) معافیت واحدهای فناور عضو و مستقر در پارک از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان)

3) معافیت مالیات بر حقوق پرسنل شاغل در پارک (بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)

4) عدم شمول قانون کار در پارک‌های فناوری (ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان) 

5) امکان صدور پروانه اشتغال برای کارکنان خارجی شرکت‌ها توسط وزارت کار (ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان)

6) امکان ترک تشریفات مناقصه با دستگاه‌های دولتی برای انجام قراردادهای پژوهشی فناوری و تولیدی (مصوبه هیئت وزیران)

7) امکان ترک تشریفات مناقصه برای قراردادهای خرید یا ساخت محصولات دانش‌بنیان بار اول با واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری (بند (الف) ماده (10) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)

8) عدم شمول کمک‌های بلاعوض دولتی به واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها به مالیات اتفاقی (بند (پ) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)

9) امکان استقرار و فعالیت واحدهای فناور تا رده 3 زیست محیطی در پارک‌های فناوری، در شعاع 120 کیلومتری شهرهای بزرگ (مصوبه هیئت وزیران)