کتابخانه پارک

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «اخبار توسعه‌ای پارک فاوا» ویژه بهار ۱۴۰۲ با هدف دستیابی به شناختی جامع از تحولات و برنامه های توسعه‌ای پارک فاوا و در راستای گفتمان‌سازی در ارتباط با «حکمرانی مدرن» ...

بیست‌وششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌وششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌وششمین شماره نشریه چهار زبانه پارک فاوا، ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور مالی» منتشر شد

بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور مالی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «دیپلماسی علمی و فناوری ۲: گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور مالی» با هدف ارائه گزارش مختصری از سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور ...

بیست‌وپنجمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌وپنجمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌وپنجمین شماره نشریه چهار زبانه پارک فاوا، ویژه فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» منتشر شد

بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «دیپلماسی علم و فناوری: نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا» با هدف ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌های بین‌المللی پارک فاوا منتشر شد.

بیست‌وچهارمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌وچهارمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌وچهارمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بیست‌وسومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌وسومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌وسومین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بیست‌ودومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌ودومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌ودومین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه دی‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بیست‌و‌یکمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیست‌و‌یکمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیست‌و‌یکمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آذر‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیستمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آبان‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.