تماس با ما

 

تلفن تماس

026-34916572

026-34916574

026-34916576

026-34916570

پست الکترونیکی tad@ict-park.ir

 

نام و نام خانوادگی واحد امور مربوطه شماره داخلی
مهندس جواد یزدان‌پناه معاونت توسعه فناوری پارک فاوا معاون توسعه فناوری 300
دکتر زهرالسادات سیدزاده شبکه تاد رئیس شبکه تاد 320
مهندس زهرا خدادادی شبکه تاد کارشناس شبکه -واحد گرنت های جوانه و رشد 321