د ټکنالوژیست واحدونو پراختیا مرکز

د ډیجیټل اقتصاد پراختیا شبکه (ټاډ)