تبلیغات

   1    دفترچه محصولات عربی   دریافت  
2
دفترچه محصولات انگلیسی  دریافت 
3 بروشور گلخانه IOT پارک فاوا دریافت
4 بروشور تصفیه‌خانه فاضلاب پارک فاوا دریافت
5 بروشور شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد) پارک فاوا دریافت
6 بروشور تولید محتوای دیجیتال پارک فاوا دریافت
7 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه دریافت
8 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه انگلیسی دریافت
9 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه عربی دریافت
10 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه پشتو دریافت
11 پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه روسی دریافت
12 بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا (1401) دریافت
13 بولتن انعکاس رسانه‌ای فعالیت های پارک فاوا (1401) دریافت
14 کتابچه معرفی محصولات فناور شرکت‌های عضو پارک فاوا دریافت
15 اطلس فناوری دریافت
16

دیپلماسی علم و فناوری

نگاهی به توسعه همکاری‌های پارک فاوا با کشورهای حوزه آفریقا

دریافت
17

دیپلماسی علمی و فناوری ۲

گزارش سفر هیئت عالی‌رتبه پارک فاوا به کشور مالی

دریافت
18 بولتن انعکاس رسانه‌ای فعالیت های پارک فاوا (1402) دریافت
19 بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا (1402) دریافت
20 بولتن مسئولیت اجتماعی دریافت