تماس با ما

تلفن تماس

026-34916572

026-34916574

026-34916576

026-34916570

 

 

نام و نام خانوادگی امور مربوطه داخلی
زهرا قارون مدیر پذیرش و ارزیابی 310
پریسا قیومی کارشناس 312
مهفام میرزائی کارشناس 313