نشریات

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

بیستمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بیستمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آبان‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

هفدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

هفدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه مرداد‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» منتشر شد

بولتن «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دوازدهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «شرکت‌های فناور و مسئله محیط ‎زیست» ویژه مرداد‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» ...

چهاردهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

چهاردهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: چهاردهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد

بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: یازدهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد ...

سیزدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

سیزدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: سیزدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دوازدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.