گالــــری تصاویر و فیلمها

گزارش تصویری بازدید کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست استان البرز

گزارش تصویری بازدید کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست استان البرز گالری

روابط عمومی پارک فاوا: کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست استان البرز با هدف آشنایی با ظرفیت‌های پارک فاوا و ارزیابی پروژه‌های فناورانه پارک در حوزه کشاورزی، روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ ...