آشنایی با مدیران

حوزه ریاست
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل داخلی
مهندس اکبر قنبرپور مشاور وزیر و سرپرست پارک  a.ghanbarpour@ict-park.ir 102
مهندس سیدمنصور مطلق مشاور رئیس پارک m.motlagh@ict-park.ir 105
مهندس مهدی عزیزی مهماندوست مدیرکل حراست پارک m.azizi@ict-park.ir 129
دکتر عباس قنبری باغستان مشاور ارتباطات و امور بین‌الملل info@ict-park.ir 130
مهندس محمد قائمی مدیر امور برنامه‌ریزی m.ghaemi@ict-park.ir 140
مهندس مهرنوش اهوازی رئیس اداره انفورماتیک m.ahvazi@ict-park.ir 250
معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع
دکتر علیرضا حفیظی معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع hr_deputy@ict-park.ir 201
دکتر مهدی احمدی مدیر امور مالی m.ahmadi@ict-park.ir 210
مهندس بهناز پژنگ سرپرست دفتر فنی و خدمات شهری b.pajang@ict-park.ir 230
مهندس امیر زیارتی خلیلی سرپرست مدیریت اداری و امور پشتیبانی a.ziyarati@ict-park.ir 220
معاونت توسعه فناوری
مهندس جواد یزدان‌پناه معاون توسعه فناوری j.yazdanpanah@ict-park.ir 301
مهندس محمدعلی جعفری مدیر مرکز توسعه واحدهای فناور m.jafari@ict-park.ir 401
دکتر زهرا قارون مدیر پذیرش و ارزیابی z.gharoun@ict-park.ir 310
دکتر زهرا سیدزاده مدیر امور شبکه تاد z.seidzadeh@ict-park.ir 320
دکتر فرهاد سنجری‌فرد مدیر امور خوشه‌سازی و آزمایشگاه‌ها f.sanjarifard@ict-park.ir 410
پردیس رضوی پارک
مهندس محمدرضا خلیلی رئیس پردیس رضوی m.khalili@ict-park.ir 051-37636137