فراخوان گرنت رشد

فراخوان گرنت رشد

 

با عنایت به سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص گسترش شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)، تحقق فرمان مقام معظّم رهبری در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین و در راستای کمک به ایجاد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و نیز توجه به نقش شبکه در توسعه کارآفرینی دانایی‌محور، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد با اعطای پنجاه گرنت رشد در هشت استان برگزیده نسبت به حمایت از "طرح‌های ایجاد و یا ارتقاء فناوری محصول" تعریف شده در شرکت‌های نوپای (رشدی) در حوزه‌ICT" که در مراکز عضو شبکه تاد مستقر هستند در قالب اعطای گرنت رشد به شرح ذیل، اقدام نماید: 

1) اعتبار تحقیقاتی فوق به واحدهای پذیرفته شده در پارک‌ها و مراکز رشد همکار شبکه تاد تعلق می‌گیرد. واحد‌های فناور مذکور می‌بایست در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و یا در شرف ثبت باشند.

2) واحد فناور می‌بایست در زمان دریافت اعتبار تحقیقاتی در پارک و یا مرکز رشد مربوطه به طور کامل مستقر باشند.

3) پیشنهاد واحد فناور متقاضی می‌بایست دارای شرایط زیر باشد:

1-3- دستیابی به محصول و یا خدمت دارای بازار متعین

2-3- امکان‌پذیری فنی دستیابی به محصول یا خدمت پیشنهادی

3-3- داشتن تیم نیروی انسانی متخصص مناسب برای اجرای پروژه و دستیابی به محصول


علاقمندان می‌توانند شرایط و ضوابط کلی اعطای گرنت رشد شبکه تاد را در اینجا مشاهده کنند. جزئیات شرایط و ضوابط در "دستورالعمل اعطای گرنت رشد (اعتبار تحقیقاتی توسعه محصول) در شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات" آمده است.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند کاربرگ‌های درخواست ابلاغ تخصیص، اعتبار و اعلام پذیرش را از اینجا، کاربرگ‌های حقوقی را از اینجا، کاربرگ‌های درخواست پذیرش گرنت را از اینجا، کاربرگ‌های هزینه پرسنلی را از اینجا، کاربرگ داوری را از اینجا و کاربرگ‌های راهنما را از اینجا دریافت نمایند.