مجموعه کلیپ‌های آموزشی سامانه سفاوا

ردیف عنوان کلیپ مشاهده کلیپ فایل راهنما
1 معرفی سامانه سفاوا مشاهده ____
2 راهنمای مشاهده اطلاع‌رسانی‌های دریافتی کاربران مشاهده ____
3 راهنمای فرآیند ارسال سؤال/ درخواست شرکت‌های عضو پارک مشاهده ____
4 راهنمای تکمیل فرم درخواست دریافت گرنت مشاهده

کاربرگ درخواست

کاربرگ توسعه محصول