معرفی شبکه تاد

روابط عمومی پارک فاوا: با توجه به گذار نظام های اقتصادی کلاسیک به اقتصاد دانش بنیان و نیز جهت گیری بازار کسب و کار، به خصوص در حوزه آی.سی.تی، به سمت علم، دانش و فناوری، بسیاری از کشورها و نیز قطب های صنعتی و اقتصادی منطقه ای و بین المللی با تمرکز بر ایده های نوآورانه و فناورانه، ارتقاء زنجیره ارزش در اکوسیستم اقتصادی به دنبال افزاش درآمد از محل فروش دانش و مهارت های نوین است.

لازمه حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان، پیوند مستحکم پایه ها و ستون های اقتصادی کلاسیک با دانش و فناوری مدرن است که این امر تنها از طریق تاسیس پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و نوآوری و در راس آنها اجرای برنامه های پیشران در این حوزه است. 

در همین راستا و با توجه به اهداف، ماموریت و چشم انداز ملی و بین المللی پارک فاوا به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت پارک های فناوری کل کشور، حمایت از مراکز رشد و مراکز نوآوری و شتاب دهنده های فعال سراسر کشور است و دستیابی به این مهم را از طریق ابتکار راه اندازی «شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)» کشور دنبال می کند.

تاد شبکه ای از پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابندهنده های دارای مجوز رسمی کشور است که برای ارتقا سطح فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصاد دیجیتال با پارک فاوا همکاری می کنند. 

این شبکه، در راس اهداف و ماموریت خود،  به دنبال ایجاد زنجیره‌ای هم افزا و تواناساز میان اعضای خود در سراسر کشور است و نیل به این هدف مهم را از طریق شبکه سازی گسترده و اجرای برنامه‌های ترویجی-حمایتی دنبال می‌کند.

شبکه تاد با هدف کمک به توسعه اعضای خود، به خصوص مراکز رشد و  شتابدهنده های فعال، برنامه های ترویجی و حمایتی گسترده ای را با محوریت اعضای شبکه در دستور کار دارد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل است:

  1. گرنت جوانه: این گرنت به حمایت از پایان نامه‌ها/ رساله های دارای ایده بازارگرا در حوزه ICT اختصاص می یابد.
  2. گرنت رشداین گرنت به توسعه محصولات حوزه ICT شرکت های مستقر در مراکز رشد عضو شبکه تاد اختصاص می یابد.
  3. گرنت حمایتی دوره های آموزشی مهارتی : این گرنت به حمایت از برگزاری دوره های آموزش مهارت عملی شامل مدارس تابستانه، بوت کمپ و سایر دوره‌های مهارتی در حوزه ICT در میان اعضای شبکه تاد می پردازد. 

ساختار شبکه

هسته مرکزی و مدیریتی «شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)» در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مستقر بوده و در حال حاضر ذیل «معاونت توسعه فناوری» این پارک فعالیت می کند. به لحاظ ساختاری، این شبکه دارای ارکان ذیل است:

1. معاون توسعة (جناب آقای مهندس یزدان پناه)

2. مدیر شبکه (جناب آقای مهندس جعفری)

3.کارشناس گرنت جوانه و عضویت در شبکه تاد

4.کارشناس گرنت رشد و دوره های مهارتی

5.مدیران دفاتر منطقه ای شبکه تاد