داوران شبکه تاد

روابط عمومی پارک فاوا: سیاست اصلی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز عضو شبکه تاد در امور مرتبط با برنامه‌های حمایتی و ترویجی است. بنابراین در برنامه‌های حمایتی و ترویجی گرنت رشد، گرنت توسعه و گرنت حمایت از دوره های آموزشی مهارتی، تلاش بر این است که داوری طرح‌ها و برنامه های پیشنهادی توسط داوران معتمد پارک فاوا در مراکز عضو این شبکه انجام شود.این فرایند مستلزم طی مراحلی است که شرایط آن در دستورالعمل هر برنامه به تفصیل آمده است.

با اینحال، به عنوان یک فرایند کلی، در صورتی که نظام پذیرش و فرایندهای داوری مراکز عضو شبکه، مورد تایید پارک فاوا قرار گرفته باشد، نتایج داوری مرکز مجری مستقیماً به شورای پذیرش پارک فاوا ارجاع و در خصوص آن تصمیم  گیری  می شود.

در صورتی که نظام پذیرش و فرایندهای داوری در مراکز عضو مورد تایید پارک فاوا قرار نگرفته باشد، نتایج ارسالی به هسته مرکزی و مدیریتی شبکه تاد مجددا توسط داوران مجرب در پارک فاوا مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و سپس به شورای پذیرش پارک فاوا برای تصمیم گیری ارجاع می شود.

 

ثبت‌نام داوران فنی

ثبت‌نام داوران کسب و کار

پیگیری