دوره‌های مهارتی

گرنت حمایتی دوره های آموزشی مهارتی

در راستای ایفای نقش شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تکمیل زنجیره حمایت از واحدهای فناور حوزهICT و همچنین افزایش مهارت و کاربردی سازی دانش فارغ التحصیلان برای جذب در بازار کار و با هدف پرورش نیروی کارآفرین و توسعه کارآفرینی دانایی محور، از برگزاری آموزش‌های مهارت محور در استان های تحت پوشش اعضای شبکه تاد به‌عنوان یک فعالیت مشترک بین پارک فاوا، استان و بخش خصوصی برگزارکننده در چارچوب دستورالعمل مربوطه حمایت می کند. 

این گرنت به حمایت از برگزاری دوره های آموزش مهارت عملی شامل مدارس فصلی، بوت کمپ و سایر دوره‌های مهارتی در حوزه ICT در میان اعضای شبکه تاد می پردازد.

اهداف حمایت

در راستای ایفای نقش شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال (تاد)، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تکمیل زنجیره حمایت از واحدهای فناور حوزه ICT و همچنین افزایش مهارت و کاربردی سازی دانش فارغ التحصیلان برای جذب در بازار کار و با هدف پرورش نیروی کارآفرین و توسعه کارآفرینی دانایی محور، از برگزاری آموزش‌های مهارت محور در استان های تحت پوشش اعضای شبکه تاد به‌عنوان یک فعالیت مشترک بین پارک فاوا، استان و بخش خصوصی برگزارکننده، حمایت می کند. 

مأموریت حمایت

این دوره ها به‌منظور دانش افزایی و ارتقای مهارت های کاربردی افراد، به‌ویژه دانشجویان، قبل از ورود به بازار کار برگزار می شود و می تواند با توجه به توان علمی و عملیاتی دانشگاه‌ها و مراکز مجری عضو شبکه، به‌عنوان یکی از راهکارهای ارزش آفرینی کارآفرینانه در شبکه تاد مطرح شود.

مخاطبان اصلی حمایت 

دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار، دانشگاه ها، مراکز مجری عضو شبکه تاد و بخش خصوصی یا مراکز آموزشی دارای سابقه و توانمند در برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی، مخاطبان اصلی طرح هستند.

حمایت از دوره‌های مهارتی در شبکه تاد  

 • دوره مهارتی: دوره‌های کوتاه مدت پروژه محوری که شرکت کنندگان را به سوی بازار کار هدایت می کند.
 • بوت کمپدوره‌های آموزشی تخصصی فشرده و سرسختی است با هدف شبکه سازی و ارتباط موثر میان شرکت کنندگان و مربیان که فرد با شرکت در آن‌ دوره طی فرآیند منظمی چند روزه، دانش عملیاتی را در زمینه‌ای مشخص به دست می‌¬آورد و سپس می‌تواند به صورت حرفه‌ای وارد آن حوزه شود.
 • مدارس فصلی: دوره ای کوتاه مدت پروژه محوریست (یک هفته الی 3 ماه) که در طول یک فصل به طور منظم با هدف آماده سازی شرکت کنندگان برای ورود به بازار کار از برگزار می گردد. شرکت کنندگان حول محوررشته خاصی آموزش داده می‌شوند و در فعالیت های مختلف حرفه ای و فرهنگی شرکت می کنند. 

بورسیه پارک فاوا

گروه‌های واجد شرایط استفاده از بورسیه پارک فاوا در دوره‌های پذیرفته شده شامل موارد ذیل است:

 • کلیه شاغلین در شرکت‌های مستقر در پارک‌ فاوا بر اساس 50% رقم شهریه
 • اعضای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی 70% رقم شهریه 
 • اعضای خانواده شاغلین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های تابعه بر اساس 50% رقم شهریه
 • اعضای خانواده شاغلین پارک فاوا بر اساس ۶۰ % رقم شهریه 
 • کلیه شاغلین واحدهای فناور مستقر در پارک های عضو شبکه تاد بر اساس 30%رقم شهریه
 • حداکثر تعداد افرادی که از بورسیه پارک فاوا بهره‌مند می‌شوند برابر دو سوم کل ثبت‌نام شدگان بوده و انتخاب افراد بورسیه بر اساس اولویت زمان مراجعه برای ثبت‌نام خواهد بود. 

جوایز دوره های مورد حمایت 

به نفرات اول تا 40 درصد نفرات دوره جوایز زیر اعطا می‌شود:

 • نفر اول: مابهالتفاوت بورس پرداختی تا دو برابر رقم شهریه پرداختی 
 • نفر دوم: مابهالتفاوت بورس پرداختی تا یک و نیم برابر رقم شهریه پرداختی 
 • نفر سوم: مابهالتفاوت بورس پرداختی تا یک برابر رقم شهریه  
 • نفر چهارم تا چهل درصد تعداد شرکت کنندگان: مابهالتفاوت بورس پرداختی تا %۷۰رقم شهریه 
 • افراد عضو کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که جزء %40 اول باشند، کل هزینه پرداختی به عنوان جایزه برگشت داده می‌شود و به تعداد این نفرات به جمع %40 اول اضافه می‌شود.

وضعیت کنونی دوره‌های آموزشی مهارتی

درحال حاضر 15 دوره پذیرش شده که از این تعداد، 2 دوره برگزار شده‌ است.

 

برای دریافت دستورالعمل حمایت از دوره‌های مهارتی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت کاربرگ درخواست حمایت از دوره‌های مهارتی اینجا را کلیک کنید.