اطلاعیه و فراخوان

فراخوان شناسایی پیمانکار

فراخوان شناسایی پیمانکار

روابط عمومی پارک فاوا: فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای خاک‌برداری و دیوار حائل واقع در ناحیه ۵ سایت اصلی اعلام شد.