کتابخانه پارک

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

بولتن اخبار توسعه‌ای پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: بولتن «اخبار توسعه‌ای پارک فاوا» ویژه بهار ۱۴۰۱ با هدف دستیابی به شناختی جامع از تحولات و برنامه های توسعه ای پارک فاوا و در راستای گفتمان‌سازی در ارتباط با «حکمرانی ...

بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد

بولتن «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: یازدهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «منطقه آزاد سایبری: راهکاری برای توسعه اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال» ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد ...

سیزدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

سیزدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: سیزدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دوازدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد

بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «متاورس و کسب‌و‌کارهای نوین» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های ...

یازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

یازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: یازدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد

بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: نهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در ...

بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد

بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «نوآوری باز و خوشه‌سازی» ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های ...

دهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه دی‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

نهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

نهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: نهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آذرماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.