نشریه فاوا

هفتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

هفتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفتمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه مهرماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
ششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

ششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: ششمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه شهریورماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
پنجمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

پنجمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: پنجمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه مردادماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
چهارمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

چهارمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: چهارمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه تیرماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
سومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

سومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: سومین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه خرداد ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
دومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دومین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دومین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اردیبهشت ۱۴۰۰، به مدیرمسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب
اولین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

اولین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: اولین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه فروردین ۱۴۰۰، به مدیرمسئولی دکتر محمدجعفر صدیق‌ دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

ادامه مطلب