نشریات

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دوازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دوازدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد

بولتن «متاورس و کسب‌ و‌ کارهای نوین» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «متاورس و کسب‌و‌کارهای نوین» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های ...

یازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

یازدهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: یازدهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد

بولتن «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: نهمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «بازاریابی دیجیتال و شرکت‌های فناوری» ویژه اسفند‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در ...

بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد

بولتن «نوآوری باز و خوشه‌سازی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «نوآوری باز و خوشه‌سازی» ویژه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در پارک‌های ...

دهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

دهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: دهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه دی‌ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

نهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

نهمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: نهمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آذرماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

بولتن «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» منتشر شد

بولتن «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفتمین شماره از سلسه بولتن‌های تولید محتوای پارک فاوا با عنوان «اینترنت اشیا و امنیت غذایی» ویژه مهرماه ۱۴۰۰ با هدف ایده‌پردازی و ایجاد گفتمان در ارتباط با «حکمرانی مدرن» در ...

هشتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

هشتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه آبان ماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

هفتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

هفتمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هفتمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه مهرماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.

هشتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

هشتمین قسمت از کلیپ‌های «از ایده تا پدیده» منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: هشتمین قسمت از مجموعه کلیپ‌های آموزشی «از ایده تا پدیده» با هدف ترویج گفتمان حکمرانی مدرن در پارک‌های علم و فناوری در بین افکار عمومی و نهادینه‌سازی سازوکارهای جدید در توسعه ...

ششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

ششمین شماره نشریه پارک فاوا منتشر شد

روابط عمومی پارک فاوا: ششمین شماره نشریه سه زبانه پارک فاوا، ویژه شهریورماه ۱۴۰۰ به مدیر مسئولی دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده و سردبیری دکتر عباس قنبری باغستان با رویکرد خبری منتشر شد.